Light Deals  12% dodatkowej zniżki na Light Deals
Code: LIGHT
Zobacz najlepsze oferty
info

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

Hofstein GmbH podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania internetowego serwisu Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić hofstein GmbH o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Wilhelm-Ruppert-Strasse 38,51147 Kolonia, Niemcy, mailowo pod adres [email protected] lub W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

hofstein GmbH zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

Reklamacje związane z zamówionymi towarami

hofstein GmbH jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [email protected] . hofstein GmbH zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną. III Pomoc praktyczna i przykładowe sformułowania Podręcznik dla sprzedawców internetowych Trusted Shops | © 2015 Trusted Shops GmbH 63 [Podmiot prowadzący sklep internetowy] nie jest producentem dostępnych w Sklepie internetowym Towarów.

Niektórzy producenci udzielają dodatkowych gwarancji na produkowane przez siebie produkty. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Reklamacje mogą być zgłaszane przy użyciu formularza kontaktowego który znajdziecie Państwo tutaj:

Wzór formularza prawa odwołania oraz można zgłaszać pisemnie na adres: Wilhelm-Ruppert-Strasse 38, 51147 Kolonia, Niemcy, mailowo pod adres [email protected]

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas telefonicznie pod nummerem 0048 223970671 lub drogą mailową na adress: [email protected] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej swiatlampy.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową :

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Wilhelm-Ruppert-Strasse 38, 51147 Kolonia, Niemcy , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

W Przypadki przesyłki zwrotnej będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Informacje na temat początku biegu terminu wykonania prawa odsąpienia od umowy

Początek biegu terminu w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, tzn. mowy sprzedaży towarów:

Mają Państwo Prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

W przypadku jedengo towaru, termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub którym osoba trzecia inna niż przewożnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

W przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane pratiami lub osobno,termin od stąpüienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od nia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewożnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej rzeczy.

Informacje na temat zasad wykonania prawa odstąpienia od umowy

Aby skorzystać z prawa odstąpienie od umowy, muszą Państwo poinformować nas listownie pod Adressem: Spółka Sp. z o.o. : hofstein GmbH, Wilhelm-Ruppert-Strasse 38, w Koloniai, Niemcy, lub telefonicznie oraz faxem na nummery telefonów : Telefon: 0048 223970671 Faks: 0049 221-22207225, jak również drogą mailową [email protected] o swojej decyzji o odstąpieniu od ninijeszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia( na przykład pismo wysłane pocztą faksem lub pocztą elektroniczną.

Mogą Państwo również skorzystać z wzoru folmularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin od odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu od odstąpienia umowy.

Skutki odstąpienie od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie od trzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykkły sposób dostarczenia ofereowany przez nas), niezwłocznie , a w każdym wypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że nie wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz na adres

Spółka Sp. z o.o. : hofstein GmbH
Adres siedziby: Alter Deutzer Postweg 221
51107 Kolonia, Niemcy

Niezwłocznie, a w każdym razie nie poźniej niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz/y przed upływem terminu14 dni.

Państwo odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikającej z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funktcjonowania rzeczy.

Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość według art. 38 ustawy o prawach konsumenta

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • umowy zawartej na aukcji publicznej;