Light Deals  12% dodatkowej zniżki na Light Deals
Code: LIGHT
Zobacz najlepsze oferty
info

Informacja dotycząca przetwarzanych danych przy rejestracji / w formularzach jednorazowych zamówień

Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest konieczne w celu rejestracji w sklepie internetowym oraz w celu realizacji zamówień/korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem sklepu. Administratorem Państwa danych osobowych jest hofstein GmbH z siedzibą w Alter Deutzer Postweg 221, 51107 Kolonia, Niemcy. Administrator danych informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celów określonych powyżej.

Wszelkiego rodzaju informacje o szczegółach przetwarzania i ochrony danych osobowych, znajdą państwo na naszej stronie.

Informacje o zabezpieczeniach danych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Informacja o cłach

W przypadku zamówienia dostawy towaru do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat są dostępne pod następującym adresem strony internetowej:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl&redirectionDate=20110310

Informacja o dostawie

Informacje o kosztach wysyłki oraz opłatach znajdą Państwo w osobnej rubryce o kosztach wysłki.

Obszar dostawy towarów

Towar jest dostarczany na terenie całej oraz do większości krajow Unii Europejskiej. W przypadku wysyłki poza granice Polski prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczy w celu informacji o dodatkowych opłatach przesyłki.

Niedostępność produktu

Sklep Internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów w żądanej przez Klienta kolorystyce. O braku dostępności Klient zostanie niezwłocznie poinformowany mailowo lub telefonicznie.

Informacja o sposobie płatności

Mogą Państwo zapłacić za zamówiony wybierając następującą formę płatności, tj.:

 

Przelew na następujące konto bankowe:

 

 • Właściciel: hofstein GmbH
 • Instytut bankowy: ING Bank Śląski
 • Numer konta: 76 1050 1764 1000 0090 3115 6624
 • Swift/BIC: INGBPLPW

Płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Paypal
Oraz kartą płatniczą tj: American Express, MasterCard oraz Visa.

Spodziewany termin dostawy

Każdy termin dostawy jeste ustalany idiwidualnie w zależności od produktu. W tym celu prosimy zwaracać uwage na podane informacje w opisie produktu.

Opis procedury zamówienia

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.swiatlampy.pl oraz dokonać wyboru Towaru i złożyć zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi na stronie komunikaty i dostępne na niej informacje.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka zakupowego.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”– Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy użyć przycisku “Zmień” i postępować zgodnie z wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych dla realizacji zamówienia danych, wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 • a) przedmiotu zamówienia,
 • b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz wszelkich dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • c) wybranej metody płatności,
 • d) wybranego sposobu dostawy,
 • e) czasu dostawy,

5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z hofstein Gmb Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Zawarcie umowy z pierwszym mailem potwierdzającym zamówienie

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z hofstein GmbH Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “przyjęcie zamówienia” , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa powyżej.

Zawarcie umowy z drugim mailem potwierdzającym zamówienie

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z hofstein GmbH Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “potwierdzenie przyjęcia zamówienia”, zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomość e-mail potwierdza tylko samo otrzymanie zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy.

4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej “potwierdzenie przyjęcia zamówienia”, zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomość e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy i potwierdza zawarcie Umowy z [prowadzącym Sklep].

Zawarcie umowy z zamówieniem klienta

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z [prowadzącym Sklep] Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpłynięcia Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

4. Po zawarciu Umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „ „potwierdzenie przyjęcia zamowienia“, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

Informacja dotycząca treści umowy

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.swiatlampy.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego podczas Zamówienia adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

Skutki prawne złożenia zamówienia

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z hofstein GmbH Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Stosowane języki

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

Informacja o Trusted Shops Sklep

Internetowy swiatlampy.pl dostępny pod adresem www.swiatlampy.pl przestrzega kryteriów jakości Trusted Shops bazujących na polskich i europejskich przepisach dotyczących e-commerce. Kryteria jakości Trusted Shops można pobrać na stronie www.trustedshops.pl.

Informacja o rodzaju i zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną

Niniejszy regulamin określa w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu Internetowego
 • zasady zawierania umów sprzedaży produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego

Informacja o wymaganiach technicznych

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • zainstalowana przeglądarka Internet Explorer w wersji Google Chrome w wersji 23.0. lub nowszej z włączoną obsługą Javyscript oraz zapisu plików Cookies
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

Informacje o warunkach zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. W przypadku rażącego naruszenia przez Klienta Regulaminu Sklepu Internetowego, [nazwa prowadzącego] może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego bądź ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym

Powyższe może mieć zastosowanie w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego,
 • dopuści się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, godzących w dobre imię hofstein GmbH.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody hofstein GmbH

Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość według art. 38 ustawy o prawach konsumenta

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • umowy zawartej na aukcji publicznej;